انتاریو

انتاریو از استعدادها و افراد توانا که به این استان نقل مکان میکنند، استقبال کرده و در عوض، رفاه و کیفیت عالی زندگی را به ساکنانش عرضه می کند. انتاریو صنایع و مشاغل گوناگونی دارد. تازه واردان به این استان ممکن است در اقتصاد قدرتمند انتاریو چشم اندازهای شغلی بسیاری بیابند که می تواند در زمینه های گوناگون از جمله امور مالی و سرمایه گذاری، صنعت جهانگردی، تولیدات و هنر و علوم باشد.

طی سالیان متمادی، تازه واردان سخت کوش با فرهنگ های مختلف، این استان را به سرزمینی چند فرهنگی با فرصت های گوناگون تبدیل کرده اند.  جمعیت 12 میلیون نفری آن شامل افرادی از 200 کشور است که به 130 زبان صحبت می کنند.

سایت http://www.ontarioimmigration.ca/en/about/index.htm اطلاعاتی در خصوص زندگی، کار، بیزینس و تحصیل در این استان در اختیار می گذارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص الزامات پیش از ورود و پس از ورود و نقل مکان به انتاریو به سایت های http://www.ontarioimmigration.ca/en/before/index.htm و http://www.ontarioimmigration.ca/en/after/index.htm مراجعه کنید.

در سایت http://www.ontarioimmigration.ca/fr/living/OI_HOW_LIVE_CITIES.html می توانید اطلاعات بیشتری در خصوص شهرها و روستاهای انتاریو کسب کنید.

برای اطلاعات بیشتر درمورد اقامت در انتاریو به سایت http://www.settlement.org/index.asp مراجعه کنید.

سایت http://www.ontarioimmigration.ca/en/working/OI_HOW_WORK_PROF_PROFS.html اطلاعاتی در مورد مشاغل دولتی در انتاریو و نحوه یافتن آنها ارائه می دهد.

TOP