پرداخت کسورات چک

برای اکثر مشاغل در کانادا، کارفرما بخشی از مبلغ چک پرداختی به کارمندان را از آن کم می کند. پرداخت کسورات از چک ممکن است 25 تا 35 درصد از پرداختی ها باشد. این مبلغ معمولاً صرف موارد زیر می شود:

  • مالیات بر درآمد
  • برنامه مستمری کانادا یا برنامه مستمری کبک
  • بیمه اشتغال
  • پرداخت حق اتحادیه (درصورتیکه عضو یک اتحادیه باشید)
  • پرداخت های مربوط به هزینه های بازنشستگی و مستمری (درصورتیکه عضو یکی از این برنامه ها باشید یا به کمک کارفرمای خود پرداخت را انجام داده باشید)
  • هر نوع کسورات دیگری که به صورت کتبی مورد توافق طرفین باشد.

چک پرداختی مبالغ کسر شده برای هر مورد را به شما نشان خواهد داد. کل مبلغ چک پرداختی شما قبل از کسر، درآمد ناخالص شماست. مبلغی که شما دریافت می کنید، درآمد خالص شما می باشد.

TOP