ارسال تقاضا نامه

در صورتی که چندین نفر به عنوان شریک برای یک ایده کسب و کار درخواست اقامت داشته باشند تا زمان رسیدن تمام تقاضانامه ها (تقاضانامه هر یک از شرکا) به اداره مهاجرت کانادا هیچگونه بررسی انجام نخواهد شد.

هر یک از اعضا باید تقاضانامه خود را به صورت مجزا از بقیه افراد ارسال کنند.

در صورتی که یکی از اعضای تیم از ارسال تقاضانامه خود صرف نظر کند این موضوع را باید هر چه سریعتر از طریق وب به اداره مهاجرت کانادا اطلاع دهید.

جهت اطمینان از کامل بودن تقاضانامه، شما باید:

  • تمامی سوالات را پاسخ دهید.
  • تمامی فرم ها و همچنین تقاضانامه را امضا کنید.
  • هزینه های مربوطه را پرداخت کرده و رسید پرداخت را ضمیمه تقاضانامه خود قرار دهید.
  • کلیه مدارک حمایتی را ضمیمه تقاضانامه کنید.

در صورت فراموش کردن یکی از موارد فوق این اداره تقاضانامه را به متقاضی برخواهد گرداند. متقاضی باید نسبت به رفع نواقص اقدام نموده و تقاضانامه را مجدداً ارسال نماید. تقاضانامه و مدارک باید به آدرس پستی درج شده در راهنما ارسال شود.

TOP