اقدام جهت مهاجرت

پس از گرفتن نامه حمایت از یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذار نامبرده، متقاضی می تواند نسبت به تکمیل و ارسال تقاضانامه خود به ترتیب زیر اقدام نماید.

  1. دریافت پکیج تقاضانامه
  2. پرداخت هزینه تقاضانامه
  3. ارسال تقاضانام

که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت

TOP