بیمه سلامت

برخی از برنامه های بهداشتی استانی و منطقه ای ممکن است در سه ماه اول حضور مهاجران در کانادا برخی از تازه واردان را تحت پوشش خود قرار ندهد. به محض ورود به کانادا با وزارت بهداشت در استان یا منطقه خود تماس بگیرید تا از ضرورت خرید بیمه درمانی مطلع شوید.

TOP