بیمه ماشین

بیمه و ثبت وسیله نقلیه در حوزه استانی یا منطقه ای، یک قانون است. بیمه اتومبیل ممکن گران باشد اما از شما و سایر رانندگان در صورت تصادف محافظت می کند. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید سایت http://www.ibc.ca را مشاهده کنید.

TOP