بیومتری

در اکثر موارد پس از اقدام به مهاجرت، باید نسبت به انگشت نگاری و گرفتن عکس خود نیز اقدام نمایید.

TOP