حمل و نقل

بسیاری از خانواده های کانادایی دارای یک یا چند اتومبیل هستند. کانادایی ها اتومبیل های خود را نو یا دست دوم می خرند یا آنها را اجاره می کنند. قبل از تصمیم به خرید یا اجاره اتومبیل حتماً به همه هزینه ها فکر کنید. به عنوان مثال، هنگامی که شما اتومبیل دارید، برای کارکرد خوب آن، هزینه بنزین، پرداخت وام ماهانه، ثبت نام و بیمه باید هزینه کنید. هنگام اجاره اتومبیل، قراردادی را امضا می کنید که ماشین را برای مدت زمان مشخصی در اختیار داشته باشید. در زمان استفاده از ماشین اجاره ای، شما ملزم به پرداخت همان میزان از هزینه هایی هستید که در زمان استفاده از ماشین شخصی باید پرداخت کنید.

بسیاری از کانادایی ها از حمل و نقل عمومی و یا دوچرخه استفاده کرده و یا پیاده روی می کنند.

TOP