لیست سازمان های سرمایه گذار

جهت اقدام برای مهاجرت به کانادا از طریق ویزای استارت آپ ایده یا سرمایه شما باید توسط یک یا چند مورد از سازمان های نامبرده در لیست زیر پشتیبانی شود.

  • سرمایه گذاری مخاطره آمیز
  • گروه‌های سرمایه‌گذاری فرشته
  • مرکز روش کسب و کارهای نوپا

این سازمان‌ها گروه‌های کاری هستند که برای سرمایه گذاری و حمایت از استارتاپ ها از طریق ویزای استارتاپ کانادا مورد تایید دولت این کشورند.

این سازمان‌ها انتخاب می‌کنند که کدام پروپوزال کسب و کار را بازبینی کنند. هر سازمان پروژه پذیرش و معیارهای ارزیابی مخصوص به خود را دارد؛ برای مثال ممکن است از شما درخواست ارائه حضوری و ارائه کلیت کسب و کار را داشته باشند یا فقط از شما بخواهند که بیزینس پلن خود را با جزئیات کامل برای آنها ارسال کنید.

اگر سازمانی تصمیم به بازبینی ایده های کسب و کار شما بگیرد، احتمال دارد که آن را بپذیرد و یا حتی رد کند. در صورت انتخاب ایده شما توسط یکی از این سازمانها، یک نامه حمایت (letter of support) از سوی آن سازمان به متقاضی اعطا خواهد شد.

  1. venture capital funds یا سرمایه گذاری های مخاطره آمیز

لیست زیر سازمان‌های به اصطلاح سرمایه‌گذاران مخاطره‌آمیز هستند که حداقل یکی از این گروه‌ها باید مبلغ حداقل ۲۰۰ هزار دلار کانادا را برای کسب و کار شما سرمایه گذاری کنند.

  1. angel investor groups یا گروه سرمایه گذاران فرشته

لیست زیر گروه های سرمایه گذار به اصطلاح فرشته یا angel investor groups هستند که حداقل باید ۷۵ هزار دلار کانادا را برای ایده کسب و کار متقاضی سرمایه گذاری کنند.

  1. business incubators یا مراکز رشد کسب و کارهای نوپا

طرح متقاضی باید حداقل توسط یکی از سازمان های زیر که به اصطلاح مراکز رشد کسب و کارهای نوپا یا business incubators نامیده می‌شوند پذیرفته شود.

York Entrepreneurship Development Institute

TOP